Széchenyi 2020 befektetés a jövőbe
Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Agrárminisztérium

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrumnál

kancellár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1062 Budapest, Andrássy út 63-65.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az agrárszakképzési centrum működtetése, a tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.), a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak szerint, – az agrárszakképző centrum gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai tevékenységének irányítása és felelősség a vagyongazdálkodásáért, – az agrárszakképző centrum belső szervezeti struktúrájának kialakítása, – szakképzési alapfeladatok ellátásának biztosítása a rendelkezésre álló források felhasználásával, – az agrárszakképző centrumot megillető tulajdonosi jogok gyakorlása, – munkáltatói jogok gyakorlása az Szkt. 40. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott alkalmazottak felett, – a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról való gondoskodás, – a feladatellátás során együttműködési, tájékoztatási kötelezettség a főigazgató irányába, – kapcsolattartás az agrárminiszter irányítása illetve felügyelete alá tartozó köznevelési intézményekkel, egyéb háttérintézményekkel, a helyi önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal, – a kancellár az Ávr. szerinti kötelezettséget vállaló szerv vezetője.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, vagy főiskola,

•         magyar állampolgárság,

•         cselekvőképesség,

•         büntetlen előélet,

•         legalább hároméves köznevelési intézményben, szakképző intézményben, felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi közigazgatási szervnél vagy kormányzati igazgatási szervnél szerzett vezetői gyakorlat,

•         vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         felsőfokú gazdasági vagy marketing végzettség,

•         konzorcium szervezésében, irányításában szerzett tapasztalat,

•         országos vagy regionális pályázatok és projektek kezelésében, irányításában szerzett jártasság,

•         agrárgazdasági területen szerzett gyakorlati tapasztalat,

•         felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         vezetői menedzsment készség,

•         kiváló szervező- és kommunikációs készség,

•         elemzőkészség,

•         lojalitás,

•         terhelhetőség,

•         gyors, pontos munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével,

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok,

•         A pályázó legalább 3 éves vezetői gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),

•         90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a megbízás napjáig a pályázó eredetben bemutatja,

•         Nyilatkozat, amelyben vállalja kancellárrá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,

•         Nyilatkozat, amelyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton ASZF/1/2023., kancellár tárggyal a Személyügyi és Igazgatási Főosztály részére a hatterintezmenyek@am.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkező pályázókat az agrárminiszter által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Kormányzati Portál: www.kormany.hu – 2023. január 16.

•         Szakképzési Centrum honlapja – 2023. január 16.

•         Oktatási és Kulturális Közlöny aktuális száma – 2023. január 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alkalmazásról – a pályázati eljárást követően – az agrárminiszter dönt. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az aszf@am.gov.hu e-mail címen kérhető. Hiánypótlásnak nincs helye. A kancellár felett a munkáltatói jogokat az agrárminiszter gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza felülre
Megszakítás